Cấu Hình Electron Nguyên Tử 2022Nhóm → ↓ Chu kỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
H
1s1
He
1s2
2
Li
[He]2s1
Be
[He]2s2
B
[He]2s22p1
C
[He]2s22p2
N
[He]2s22p3
O
[He]2s22p4
F
[He]2s22p5
Ne
[He]2s22p6
3
Na
[Ne]3s1
Mg
[Ne]3s2
Al
[Ne]3s23p1
Si
[Ne]3s23p2
P
[Ne]3s23p3
S
[Ne]3s23p4
Cl
[Ne]3s23p5
Ar
[Ne]3s23p6
4
K
[Ar]4s1
Ca
[Ar]4s2
Sc
[Ar]3d14s2
Ti
[Ar]3d24s2
V
[Ar]3d34s2
Cr
[Ar]3d54s1
Mn
[Ar]3d54s2
Fe
[Ar]3d64s2
Co
[Ar]3d74s2
Ni
[Ar]3d84s2
Cu
[Ar]3d104s1
Zn
[Ar]3d104s2
Ga
[Ar]4s23d104p1
Ge
[Ar]3d104s24p2
As
[Ar]4s23d104p3
Se
[Ar]3d104s24p4
Br
[Ar]3d104s24p5
Kr
[Ar]3d104s24p6
5
Rb
[Kr]5s1
Sr
[Kr]5s1
Y
[Kr]4d15s2
Zr
[Kr]4d25s2
Nb
[Kr]4d45s1
Mo
[Kr]4d55s1
Tc
[Kr]4d55s2
Ru
[Kr]4d75s1
Rh
[Kr]4d85s1
Pd
[Kr]4d10
Ag
[Kr]4d105s1
Cd
[Kr]4d105s2
In
[Kr]4d105s25p1
Sn
[Kr]4d105s25p2
Sb
[Kr]4d105s25p3
Te
[Kr]4d105s25p4
I
[Kr]4d105s25p5
Xe
[Kr]4d105s25p6
6
Cs
[Xe]6s1
Ba
[Xe]6s2
*
Hf
[Xe]4f145d26s2
Ta
[Xe]4f145d36s2
W
[Xe]4f145d46s2
Re
[Xe]4f145d56s2
Os
[Xe]4f145d66s2
Ir
[Xe]4f145d76s2
Pt
[Xe]4f145d96s1
Au
[Xe]4f145d106s1
Hg
[Xe]4f145d106s2
Tl
[Xe]4f145d106s26p1
Pb
[Xe]4f145d106s26p2
Bi
[Xe]4f145d106s26p3
Po
[Xe]4f145d106s26p4
At
[Xe]4f145d106s26p5
Rn
[Xe]4f145d106s26p6
7
Fr
[Rn]7s1
Ra
[Rn]7s2
**
Rf
[Rn]5f146d27s2
Db
[Rn]5f146d37s2
Sg
[Rn]5f146d47s2
Bh
[Rn]5f146d57s2
Hs
[Rn]5f146d67s2
Mt
[Rn]5f146d77s2
Ds
[Rn]5f146d97s1
Rg
[Rn]5f146d107s1
Cn
[Rn]5f146d107s2
Nh
[Rn]5f146d107s27p1
Fl
[Rn]5f146d107s27p2
Mc
[Rn]5f146d107s27p3
Lv
[Rn]5f146d107s27p4
Uus
[Rn]5f146d107s27p5
Uuo
[Rn]5f146d107s27p6

* Nhóm lantan
La
[Xe]5d16s2
Ce
[Xe]4f15d16s2
Pr
[Xe]4f36s2
Nd
[Xe]4f46s2
Pm
[Xe]4f56s2
Sm
[Xe]4f66s2
Eu
[Xe]4f76s2
Gd
[Xe]4f75d16s2
Tb
[Xe]4f96s2
Dy
[Xe]4f106s2
Ho
[Xe]4f116s2
Er
[Xe]4f126s2
Tm
[Xe]4f136s2
Yb
[Xe]4f146s2
Lu
[Xe]4f145d16s2
** Nhóm actini
Ac
[Rn]6d17s2
Th
[Rn]6d27s2
Pa
[Rn]5f26d17s2
U
[Rn]5f36d17s2
Np
[Rn]5f46d17s2
Pu
[Rn]5f67s2
Am
[Rn]5f77s2
Cm
[Rn]5f76d17s2
Bk
[Rn]5f97s2
Cf
[Rn]5f107s2
Es
[Rn]5f117s2
Fm
[Rn]5f127s2
Md
[Rn]5f137s2
No
[Rn]5f147s2
Lr
[Rn]5f147s27p1
Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lantan Nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halogen Khí trơ
Thuộc tính hóa học không rõ